Gemeente Katwijk maakte eind juli bekend, dat aan de initiatiefnemer (Stichting Administratiekantoor AJ) opdracht is gegeven voor archeologisch onderzoek op de Kwakelwei. De verleende omgevingsvergunning voor de bouw van 3.000 m2 kas is hierdoor nog niet definitief. Het advies van de commissie Bezwaar- en Beroepschriften van eind juni hield o.a. in, dat het aanbrengen van de vorstrand de eventueel in de bodem aanwezige oudheden zou kunnen verstoren. De gemeente wacht met het nemen van een beslissing n.a.v. de bezwaren op de uitslag van het archeologisch onderzoek.
De commissie Bezwaar- en Beroepschriften kwam eind juni met een uitgebreid verslag van de hoorzitting in mei, waarin drie ingediende bezwaren werden besproken. Tijdens deze hoorzitting werd eveneens naar voren gebracht, dat de welstandstoets onvolledig is. Hierop is de stadsbouwmeester gevraagd om opnieuw naar de bouwplannen te kijken. In een uitgebreide reactie schrijft de stadsbouwmeester dat hij het realiseren van een park op de Kwakelwei uit stedebouwkundig oogpunt een juiste invulling zou vinden. Maar hij had de welstandstoets uitgevoerd volgens de geldende welstandsnota, die door de gemeenteraad is vastgesteld. En dan is slechts relevant, dat de Kwakelwei volgens het bestemmingsplan een Tuindersgebied is. De omliggende functies, zoals wonen, spelen daarbij geen rol. Dat is in dit geval opvallend, omdat in dit tuindersgebied misschien tien regelmatige bezoekers komen, terwijl het aantal omwonenden er omheen minstens 200 is.