Organisatie en ANBI gegevens

Stichting Vrienden van het Rijn Park kortweg aangeduid als ‘Rijn Park Katwijk’ is opgericht op 17 januari 2019. Hieronder vind je enkele belangrijke gegevens.

 • Bankrekening NL89RABO 0337 3949 11
 • BTW identificatienummer NL859641788B01
 • De ANBI-status is geldig vanaf 8 april 2020
 • KVK nummer 73725005
 • RSIN 859641788
 • SBI-code 88992 Maatschappelijk werk

Het adres

De Vrienden van het Rijn Park zijn bereikbaar via de website www.rijnparkkatwijk.nl en het e-mailadres rijnparkkatwijk@gmail.com. Vergaderen en bespreken gebeurt steevast bij onze partner: De Roskam / Proeflokaal De Buuren aan de Turfmarkt in Katwijk aan de Rijn. Bij De Roskam hebben de Vrienden van het Rijn Park ook de mogelijkheid om grotere groepen te ontvangen.

De doelstelling

Rijn Park Katwijk is een initiatief van betrokken inwoners van gemeente Katwijk, die als vrijwilliger een gezamenlijke bijdrage willen leveren aan de planvorming en besluitvorming over het gebied tussen de Oude Rijn, het Additioneel Kanaal en de Sandtlaan. Hierin liggen o.a. de Kwakelwei en het Heerenschoolbos. Onze groep denkt mee ten behoeve van planvorming en funding maar ambieert geen eigendomsrecht of exploitatieplicht.

De doelstellingen van dit initiatief zijn:

 • dat in de Kwakelwei niet gebouwd zal worden en dat het gebouwvolume in het Heerenschoolbos niet toeneemt;
 • dat dit gebied een blijvend groene – en educatieve – en recreatieve functie krijgt voor de gehele bevolking van gemeente Katwijk;
 • verrijking van de cultuurhistorische – en natuurwaarde van dit gebied;
 • dit gebied onderbrengen in de Katwijkse groenstructuur;
 • een loop/fiets-verbinding van de Kwakelwei met het Heerenschoolbos, zodat de combinatie één park vormt;
 • draagvlak creëren voor Rijn Park Katwijk onder de Katwijkse bevolking.

Er is bij de gemeente Katwijk in principe de bereidheid om inwoners en organisaties bij planvorming te betrekken, maar in dit geval is dat niet genoeg. Onze stichting moet de gemeente actief voeden met uitvoerbare plannen en ideeën voor de realisatie van het Rijn Park. Niet alleen inrichting (en anticiperen op allerlei mogelijke bezwaren) maar ook financiering speelt daarbij een rol.

Schenken en ANBI

Je kunt de stichting Vrienden van het Rijn Park op een fiscaal gunstige manier steunen: met voordeel voor zowel de stichting als voor jezelf, want samen creëren we een algemeen toegankelijk park.

De stichting Vrienden van het Rijn Park is geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit heeft tot gevolg dat schenkingen aan de stichting Vrienden van het Rijn Park voor de inkomstenbelasting en voor de vennootschapsbelasting aftrekbaar kunnen zijn.

Voor informatie over fiscale aftrekbaarheid van giften verwijzen wij jou naar www.belastingdienst.nl/giften.

Het actuele beleidsplan

Vanaf de start richten de vrijwilligers van Rijn Park Katwijk zich op het vergroten van draagvlak bij de politiek en bij de inwoners van gemeente Katwijk. In 2011 is het plan voor de realisatie namelijk door de gemeenteraad op de plank gelegd. Door de economische recessie was er toen niet genoeg gemeentelijk geld beschikbaar om het destijds uitgewerkte plan ter hand te nemen. In 2018 stond het Rijn Park dankzij de initiatiefnemers, voor de gemeenteraadsverkiezingen prominent op de politieke agenda.

Daarna zijn de verschillende politieke partijen door de vrijwilligers getrakteerd op de visie, dat het behoud van groen in de Kwakelwei heel goed mogelijk is, ook met minder geld dan destijds begroot. En via de plaatselijke pers, Facebook en een tijdelijke website zijn alle inwoners van Katwijk aan de Rijn, Rijnsburg, Valkenburg en Katwijk aan Zee geïnformeerd over de mogelijkheden, waarover de politiek een besluit moet nemen.

Cultuurwaarden

Het Heerenschoolbos kent een roemrijke historie, die teruggaat tot de middeleeuwen. In het Huys ’t Sant woonden destijds de burggraven, die de stad Leiden bestuurden, in het huidige Katwijk aan de Rijn. Na de afbraak van dit kasteel werd in de 17e eeuw een buitenplaats aangelegd, die later werd doorontwikkeld in de vorm van een romantische tuin. Het rooms katholieke opleidingsinstituut kreeg hier zijn vestiging en later werd dit uitgebreid met het Heerenhuis. Later kreeg dit een zorgfunctie die er nu nog steeds wordt uitgeoefend in Marente-locatie De Wilbert.

Natuurwaarde

De Kwakelwei heeft het in zich om zonder al teveel veranderingen te blijven fungeren als natuurlijk overgangsgebied tussen het water van de Oude Rijn en het Additioneel Kanaal en het Heerenschoolbos. Hiermee vormt deze locatie een natuurlijke stepstone, waardoor de verbinding tussen de natuurgebieden aan de noord- en aan de zuidkant van gemeente Katwijk wordt versterkt. Dit kan op natuurlijke wijze samengaan met recreatieve functies als wandelen en fietsen. Door de aanwezige kassen zou ook het bezig zijn met planten in de natuur hier heel goed kunnen floreren.

Educatie

Door de combinatie van cultuur en natuur is dit een aantrekkelijk gebied om te beleven. De geschiedenis van Katwijk ligt hier verborgen, maar de vrijwilligers zijn bezig met voorbereidend werk om die aan de oppervlakte te brengen. Hiervoor zal de medewerking van stichting Marente worden gevraagd zodat op hun grondgebied projecten zullen worden geïnitieerd die bijdragen tot een kwaliteitsverbetering. Inzet van vrijwilligers en aanboren van financieringsbronnen zoals subsidie en sponsoring zal de bijdrage zijn van de stichting Vrienden van het Rijn Park.

Bestemmingsplan en Groenbeleidsplan

Vanaf 2012 ligt in het bestemmingsplan vast dat de Kwakelwei agrarisch is en dat het college van B&W de bevoegdheid heeft om deze bestemming te wijzigen in groen. Bovendien ligt rondom het gemeentelijke monument in het Heerenschoolbos de bescherming van de landgoedbiotoop. Hierdoor zijn de mogelijkheden om in dit gebied te gaan bouwen ingeperkt.

In de achterliggende 10 jaren had dit gebied een belangrijke status in het gemeentelijke groenbeleidsplan. In mei 2020 is het Groenbeleidsplan 2020-2029 vastgesteld. Daarin staat dit gebied aangeduid als een welkome aanvulling van de groenstructuur.

Toch verwachten de vrijwilligers dat de gemeenteraad over niet al te lange tijd onder druk van projectontwikkelaars aan het twijfelen zal worden gebracht. De vrijwilligers denken dat het nog lang niet zeker is, dat de lang gekoesterde wens van een dorpspark in Katwijk aan de Rijn hier gerealiseerd zal worden.

Draagvlak vergroten

De realisatie van het Rijn Park is een zaak van algemeen maatschappelijk belang. Verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving en dus van de gezondheid van inwoners zijn ermee gediend. Dit belang moet, naast het economische belang van de projectontwikkelaar, een stem krijgen. Steun van een aanzienlijk deel van de inwoners van gemeente Katwijk, kan het algemeen belang versterken. Daarmee zal de gemeenteraad zich gesterkt voelen in haar afweging om – op het moment dat het erom gaat – bouwactiviteiten in de Kwakelwei af te wijzen. Daarom is het werven van VRIENDEN van het Rijn Park een belangrijke prioriteit.

Wat zijn de kosten en hoe financieren we die?

De wervingsactiviteiten en projecten worden opgezet samen met bedrijven en organisaties die het Rijn Park steunen. De daarbij onvermijdelijke kosten worden betaald uit subsidies en vrijwillige donaties en sponsorbijdragen.

Statutaire bestuurssamenstelling

Het bestuur van stichting Vrienden van het Rijn Park is samengesteld uit:

Koos Nijgh, voorzitter,
José Klaver, penningmeester
Dik de Mooij, secretaris

In de statuten is bepaald dat bestuurders geen vergoeding of enige uitkering van de stichting ontvangen.
De stichting kan eventueel gemaakte kosten bij de uitoefening van een bestuursfunctie vergoeden.

Uitgeoefende activiteiten

De meest actuele gebeurtenissen zijn op de pagina Nieuws te volgen. De nieuwste onderwerpen worden aangekondigd via onze nieuwsbrief, op Twitter en via Facebook.

De realisatie van het Rijn Park is een zaak van algemeen maatschappelijk belang.

Koos Nijgh, voorzitter