2022 (nov)

Amendement Kwakelwei: een ton reserveren voor een stadspark

Het coalitieakkoord 2022 verscheen in mei. Het debat over de begroting 2023 was de eerste gelegenheid voor de gemeenteraad om over de Kwakelwei in discussie te gaan met het college. Voor de meeste partijen was dit een teleurstellende ervaring. Ze mochten meer inzet van het college verwachten in lijn met de motie van oktober 2021. In het coalitieakkoord staat weliswaar, dat de Kwakelwei groen moet blijven, maar het gemeentebestuur legt het werk bijna volledig bij de Stichting Vrienden van het Rijn Park neer. In juli hadden de Vrienden bij de wethouder nog bepleit, dat er een gezamenlijke Taskforce moest komen, maar dit bleek tevergeefs. Meerdere voorstellen voor meer inzet van de gemeente voor een park op de Kwakelwei, werden door CU SGP en DURF geblokkeerd. Alleen het voorstel van DURF om een ton te reserveren om een stadspark op de Kwakelwei te stimuleren, haalde een meerderheid. Op deze manier zet het college toch een kleine stap in de richting, die de gemeenteraad in 2021 vastlegde. Zie meer via: https://drive.google.com/file/d/1soReFFBc9lYYueI85hgii8_JRfAFsqOs/view?usp=sharing

2022 (nov)

Amendement Kwakelwei: een ton reserveren voor een stadspark

2022 (maa)

BBV - B&W Voorstel

De motie van de gemeenteraad op 7 oktober wenst, dat de Kwakelwei groen moet blijven zonder bebouwing en tegelijkertijd is er een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het realiseren van een bebouwing die passend is binnen het geldende bestemmingsplan. Deze vergunning is inmiddels verleend aan de grondeigenaar Administratiekantoor AJ. De projectontwikkkelaar heeft een plan ingediend voor woningbouw op de Kwakelwei om de economische haalbaarheid van een park te vergroten. De Vrienden van het Rijn Park hebben een voorstel ingediend voor een volledig groene Kwakelwei. Om uit de impasse te komen heeft de gemeente gesprekken gevoerd met de projectontwikkelaar en de stichting. In deze notitie worden 5 scenario's beschreven. In de gemeentelijke begroting zijn geen financiële middelen gereserveerd. Het college adviseert om na de verkiezingen met een nieuw college van B&W en een nieuwe gemeenteraad gezamenlijk te bezien welk scenario verder moet worden uitgewerkt. https://drive.google.com/file/d/13OikU00tpKf6swMGtFjIMRd4fjXzCyqD/view?usp=sharing

2022 (maa)

BBV - B&W Voorstel

2022 (feb)

Omgevingsvergunning Nieuwbouw Kwekerij op de Kwakelwei

Bekendmaking besluit 10-2-2022. Burgemeester en wethouders van Katwijk maken bekend de volgende omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, is verleend: Overrijn 34, 2223 EP te Katwijk, het realiseren van een nieuwbouw kwekerij in de kwakelwei. De Stichting Vrienden van het Rijn Park is teleurgesteld over dit besluit, maar begrijpt dat de gemeente Katwijk juridich niet anders kan. Het geldende bestemmingsplan (zie afbeelding) geeft hiervoor de mogelijkheid. Lees hier de bekendmaking in het gemeenteblad, waar ook de volledige vergunning (1389 pagina's) is te downloaden. Kopieer de onderstaande link in uw browser voor de verkorte versie. https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2022-70107.html?utm_campaign=20220218&utm_source=attenderingsmakelaar&utm_medium=email&utm_term=gemeente_katwijk&utm_content=over_uw_buurt https://drive.google.com/file/d/1p1guG5Gz2Qc8uaKE9s9dahXNGDz0ljbg/view?usp=sharing

2022 (feb)

Omgevingsvergunning Nieuwbouw Kwekerij op de Kwakelwei

2021 (november)

Motie Kwakelwei groen houden

De gemeenteraad heeft deze motie aangenomen na de vaststelling van het Groenstructuurplan. Vóór de motie stemden Gemeentebelangen, CDA, DURF, KiesKatwijk, Hart voor Katwijk, ChristenUnie, D66, PvdA en Fractie Smits. Tegen de motie stemden SGP en VVD. Wethouder Nagtegaal verklaarde dat hij deze motie ziet als richtinggevend voor verdere activiteiten van het gemeentebestuur bij de gebiedsontwikkeling op Het Eiland. Hij zei ook dat we nu niet mogen verwachten dat er binnenkort een park kan worden aangelegd, want daarover gaat de gemeente nu eerst in gesprek met betrokkenen. https://drive.google.com/file/d/1f4WkPjlIQz7WCSQWryKsrCY2eTyMkb7N/view?usp=sharing

2021 (november)

Motie Kwakelwei groen houden

2021 (sep)

Kansenkaart Natuur Katwijk

Dit rapport is gemaakt door DNatuur in opdracht van gemeente Katwijk. Over Kwakelwei/Heerenschoolbos staat op pagina 75 van dit rapport: dit gebied is nu verdeeld in een noordelijk agrarisch gebied en een zuidelijk landgoedachtig park. In het zuidelijk deel vinden vooral vleermuizen en vogels een plek, maar zijn ook stinzenplanten aanwezig. Het bos is een waardevolle aanvulling op het leefgebied van de dorpsdieren in de omgeving. Over Rode Lijst soorten: In het gebied zijn veel vogelsoorten van bosgebied waargenomen, zoals in het verleden een broedende boomvalk. Daarnaast leeft in het bos de wijngaardslak, een soort die ooit door mensen vanuit Zuid-Europa is verspreid. Het is een bijzondere soort, die ook iets over de cultuurgeschiedenis van het park vertelt. Opvallend is de afwezigheid van waarnemingen van vleermuizen: het is vrijwel uitgesloten dat deze niet aanwezig zijn. Deze studie is uitgevoerd door DNatuur in opdracht van Gemeente Katwijk. Download het volledige rapport met aanbevelingen. Bekijk: https://drive.google.com/file/d/1tQ3Bv5DDXEP6tHPfwSZJ0y8dVUcUUJO6/view?usp=sharing

2021 (sep)

Kansenkaart Natuur Katwijk

2021 (jul)

Groenstructuurplan 2021-2030

B&W van Katwijk hebben het nieuwe Groenstructuurplan aangeboden aan de gemeenteraad, die dit in september zal behandelen. Het inrichten van de Kwakelwei als volledig groen gebied heeft in dit plan prioriteit. Hierin ziet het college een aantal meerwaarden, waaronder het versterken van de landgoedbiotoop 'Hof van Katwijk'. Lees hier het document dat op 7 oktober door de gemeenteraad werd vastgesteld. https://drive.google.com/file/d/1zJdaL6Usj8GL6j_vts9j4shrAA3YtulJ/view?usp=sharing

2021 (jul)

Groenstructuurplan 2021-2030

2021 (Jan)

Samenwerking met Marente

De stichting Vrienden van het Rijn Park wil Marente helpen om het park aantrekkelijk te houden als groen en recreatief gebied, ook vanwege de interessante geschiedenis en de historische waarde ervan. Bekijk hier het originele document: https://drive.google.com/file/d/1NojuTuYVG2VLt98iLQbiwcN2INLizTjL/view?usp=sharing

2021 (Jan)

Samenwerking met Marente

2020 (dec)

Ambities Nationaal Park Hollandse Duinen; Katwijk doet mee!

De ambities zijn groot: "Versterk de kwaliteit van landschap en cultureel erfgoed. We benutten en creëren kansen om - in samenwerking met de agrariërs, landgoedeigenaren en andere partners - de kwaliteit van het landschap en het cultureel erfgoed in het Nationaal Park te versterken. We zorgen ervoor dat de openbare ruimte tussen de natuurgebieden van zo’n hoog niveau is, dat dit het park als geheel versterkt." Bekijk hier het originele document: https://drive.google.com/file/d/1tcz7OlBPlrMRqrn1pWspzHudhL_GskDX/view?usp=sharing

2020 (dec)

Ambities Nationaal Park Hollandse Duinen; Katwijk doet mee!

2020 (nov)

Woonagenda Katwijk 2020-2024

Op Het Eiland staan zachte bouwplannen voor 217 huizen. Desgevraagd verklaart wethouder Mostert tegenover de gemeenteraad: bouwen op de Kwakelwei en in het Heerenschoolbos mag niet van uw raad, dus het kan niet. Deze 217 staan straks op Het Ambacht. Bekijk hier het originele document: https://drive.google.com/file/d/1U0zPoMTM-RKxj6FY6O6D_WokXRRyN35w/view?usp=sharing

2020 (nov)

Woonagenda Katwijk 2020-2024

2020 (sep)

Groenbeleidsplan 2020-2029

Als het nieuwe Groenbeleidsplan wordt behandeld stellen enkele raadsfracties een motie voor, die bouwactiviteiten op de Kwakelwei verbiedt. De wethouder zegt dat het bestemmingsplan agrarisch is. Dat biedt voorlopig voldoende bescherming. Bekijk hier het originele document: https://drive.google.com/file/d/1Zs77SQxcHQ2hoZ9ZUGCOYPWoqQbv-adQ/view?usp=sharing

2020 (sep)

Groenbeleidsplan 2020-2029

2019 (nov)

In zijn boek Een ambacht aan de Rijnmond trekt Dik Parlevliet († 2018) conclusies over het ontstaan van 't Zand in de middeleeuwen.

't Zand was vermoedelijk een groot riviereiland, waar aan beide kanten een tak van de Rijn langs stroomde. De oostelijke tak is afgesloten en dichtgeslibd. De Vliet loopt in ’t Zand recht en is daar dus gegraven, in tegenstelling tot het natuurlijk kronkelende vervolg naar Rijnsburg, dat vermoedelijk eindigde in de oostelijke Rijntak. Blijkbaar heeft de graaf na het sluiten van de oostelijke Rijntak de Vliet doorgetrokken naar de westelijke (huidige) Rijntak en ook gezorgd voor een weg naar het veer. ’t Zand is dus ontgonnen na het sluiten van de Rijn na ca. 1150 en vóór 1213. In 1398 werd het Landgoed 't Zand een aparte hoge en lage heerlijkheid (ambacht) en in 1625 werd ’t Zand afgescheiden van Oegstgeest en toegevoegd aan Katwijk. ’t Zand lag op een uiterwaard, waarvan het noordelijke deel (nu de Kwakelwei) eigendom was van de abdij van Rijnsburg. Het huis 't Sandt was een woontoren, een type verdedigbaar huis dat werd gebouwd tussen 1250 en 1350. De burggraaf bezat de burg van Leiden en woonde op een kasteel in ’t Zand. Ten noorden van het huis lag het perceel Spijker. Dit is een middeleeuwse naam voor een spiker, een graanopslagplaats. ’t Zand bestond echter voor het grootste deel uit weiland, dus een aparte schuur voor graan was daar niet nodig. Tussen 1804 en 1807 werd het Additioneel Kanaal gegraven als onderdeel van de 'uitwatering bij Katwijk'. Bekijk hier het originele document: https://drive.google.com/file/d/1MNoogjdL_RkIbJcCI9R5YAW5Qh0Xd-rS/view?usp=sharing

2019 (nov)

In zijn boek Een ambacht aan de Rijnmond trekt Dik Parlevliet († 2018) conclusies over het ontstaan van 't Zand in de middeleeuwen.

2019 (dec)

Beweeg- en speelruimtebeleidsplan 2020-2030

Bewegen is belangrijk, natuur stimuleert bewegen. Vooral als uitnodigende natuur in de buurt van de woning ligt. We gaan de parken met elkaar verbinden en zorgen voor beweegprikkels en rustpunten. We gaan meer wandelen, fietsen en de hond uitlaten. En meer groene ruimte creëren voor spelende kinderen en hun sportende ouders. Bekijk hier het originele document: https://drive.google.com/file/d/1XK0FOKWeGTJggpUEKAdMpAFOyH1XVlrg/view?usp=sharing

2019 (dec)

Beweeg- en speelruimtebeleidsplan 2020-2030

2019 (okt)

WOB-verzoek: Advies en verslag commissie

De kern van het Wob- verzoek is de verkoop van de Kwakelwei door het Hoogheemraadschap. De Stichting Vrienden van het Rijn Park vermoedt dat in het kader van die verkoop contacten zijn geweest tussen mogelijke gegadigden en de gemeente Katwijk. Dhr. Kooij (lid van de commissie beroep- en bezwaarschriften) vraagt of er in die periode door partijen vragen aan de gemeente gesteld zijn die door de gemeente schriftelijk zijn beantwoord. De heer Van der Plas, die namens het college van B&W spreekt, beantwoordt deze vraag ontkennend. De Stichting concludeert, dat er geen zwart-op-wit afspraken zijn tussen de gemeente en de projectontwikkelaar of eigenaar. Bekijk hier het originele document: https://drive.google.com/file/d/1i6hxiXhm3HV4FG-YYx0XOicZyXDWpomt/view?usp=sharing

2019 (okt)

WOB-verzoek: Advies en verslag commissie

2019 (okt)

Right to challenge

Right to Challenge geeft (een groep) bewoners de mogelijkheid om bepaalde taken van de gemeente Katwijk slimmer en goedkoper uit te voeren. Katwijk verwacht vooral bij beheer en inrichting buitenruimte (leefbaarheid en beheer leefomgeving) uitgedaagd te worden. Bekijk hier het originele document: https://drive.google.com/file/d/1cmkyPA5ttIChBmFFubhSfYi3S7oFBaPD/view?usp=sharing

2019 (okt)

Right to challenge

2019 (okt)

Katwijkse agenda mobiliteit

Katwijk is een voetgangersvriendelijke gemeente met wandelroutes en speelgelegenheden op loopafstand. En de toegang tot Heerenschoolbos en Kwakelwei is opgenomen op de netwerkkaart voetgangers. Bekijk hier het originele document: https://drive.google.com/file/d/1Hk6KxqdQRPtYKJNvG7en9_l0T-txnjD3/view?usp=sharing

2019 (okt)

Katwijkse agenda mobiliteit

2019 (okt)

Enquête: Spelen, groen en parkeren

De respondenten willen dat er meer groen komt in de directe woonomgeving; voor de biodiversiteit en recreatief (om te ontspannen). Men gaat graag wandelen en joggen en de hond uitlaten in het groen. Een stadspark of een plantsoen in de directe omgeving wordt voor 60 70% van de huishoudens in Katwijk bezocht. Bekijk hier het originele document: https://drive.google.com/file/d/1tgku3Bu7UZ2tsLkDvPUBnoEqxHewb5p0/view?usp=sharing

2019 (okt)

Enquête: Spelen, groen en parkeren

2019 (aug)

Beoordeling ecologische verbindingszone Julianabrug

De Ecologische Verbindings Zone in Katwijk zal in het algemeen geschikt kunnen zijn voor vlinders, bijen, zweefvliegen en vele andere ongewervelden zoals sprinkhanen en slakken. Bloemrijke vegetaties, natuurvriendelijke oevers, bosranden en zoom-mantelvegetaties vormen belangrijke migratiestructuren in het landschap die tevens functioneren als habitat (leefgebied). Diverse soorten uit deze soortgroepen komen in Katwijk en omgeving voor (NDFF, 2019). Kruisingen van wegen en watergangen zijn voor deze soorten goed passeerbaar. Bekijk hier het originele document: https://drive.google.com/file/d/1GjOcBMHmw_A5jDmgsUuzFF3Mch3UZkIF/view?usp=sharing

2019 (aug)

Beoordeling ecologische verbindingszone Julianabrug

2019 (jan)

Bijlage Uitvoeringsagenda Rijke Groenblauwe Leefomgeving

De provincie Zuid-Holland geeft prioriteit aan de westelijke Oude Rijnzone tussen Katwijk en Leiden Bio Science Park bij de transitie naar een groen en waterrijk stedelijk landschap en infrastructuur. In dit ‘vierde landschap’ zijn de groenblauwe structuren, die tot diep in de stad doordringen, een belangrijke drager voor integrale kwaliteitsontwikkeling waar ook de klimaatopgave, biodiversiteit, erfgoed en de potentie van waterrecreatie worden meegekoppeld. Het totaal moet in dit stedelijke gebied een belangrijke bijdrage leveren aan de leefomgeving, de gezondheid en het economisch vestigingsklimaat. Bekijk hier het originele document: https://drive.google.com/file/d/1nOI7ZLQZxBAfVxr7cOFkVKWoKnuDMuHX/view?usp=sharing

2019 (jan)

Bijlage Uitvoeringsagenda Rijke Groenblauwe Leefomgeving

2018 (dec)

Leveringsakte

De Kwakelwei wordt geleverd aan Stichting Administratiekantoor AJ (van der Plas) gevestigd op het adres waar ook PP gehuisvest is. Er is geen ontbindende voorwaarde voor het geval dat de gemeente niet meewerkt aan bestemmingsplanwijziging. De bedoeling is het bouwen van ca. 30 luxe woningen. Bekijk hier het originele document: https://drive.google.com/file/d/1gXSe77nTNbl4vcHAuJF6BP1aPrd5zBRO/view?usp=sharing

2018 (dec)

Leveringsakte

2018 (jul)

HHR Concept verslag VV Besloten

De Verenigde Vergadering van het Hoogheemraadschap van Rijnland overlegt in besloten vergadering over het voorgenomen besluit tot verkoop van de Kwakelwei. De bestuurders van het HHR hebben er vertrouwen in dat de beoogde koper er met de gemeente Katwijk wel uitkomt. De vergadering legt met vertrouwen het risico bij de koper neer. Bekijk hier het originele document: https://drive.google.com/file/d/1S_UKxJHAeMl3N-u0TafFVlI5coA4wNyV/view?usp=sharing

2018 (jul)

HHR Concept verslag VV Besloten

2018 (jun)

HHR voorstel verkoop Kwakelwei

In het voorstel voor de verkoop, zoals dat geagendeerd is voor de besluitvormende vergadering, wordt gesproken over een verkoop van de Kwakelwei onder voorbehoud van wijziging van het bestemmingsplan. Bekijk hier het originele document: https://drive.google.com/file/d/1nafsIRjzZ-1S_ZbFAZb6YdyQ1PDzTIBw/view?usp=sharing

2018 (jun)

HHR voorstel verkoop Kwakelwei

2018 (jun)

Coalitieakkoord 2018-2022

Het nieuwe college van B&W neemt o.a. als uitgangspunt, dat een groene leefomgeving prettig is om in te wonen en noodzakelijk om ons te beschermen tegen extremere weersomstandigheden. Daarom wordt Katwijk groener door het versterken van de groene structuur met recreatief groen en het maken van groene verbindingen tussen bestaande groenstructuren. Bekijk hier het originele document: https://drive.google.com/file/d/1fQ7_QzBKyKTJgJyhtUcn7BtOzuV3Y8TF/view?usp=sharing

2018 (jun)

Coalitieakkoord 2018-2022

2017 (dec)

Omgevingsvisie

Voor een gezonde aantrekkelijke leefomgeving stimuleert Katwijk bewegen en ontmoeten in de openbare ruimte, o.a. door de Oude Rijn veel beter zichtbaar te maken door openbare plekken aan het water te creëren waar het prettig verblijven is en die uitnodigen om naartoe te gaan. De Oude Rijn speelt een belangrijke rol in de historie van de kernen en is tevens onderdeel van de Limes. Door aan de oevers van de Oude Rijn aantrekkelijke, openbare ruimtes te maken, wordt deze beter beleefbaar. Bekijk hier het originele document: https://drive.google.com/file/d/1Oz-9WTD65g5fbWFGdUHz0e9OoTeOFYp0/view?usp=sharing

2017 (dec)

Omgevingsvisie

2017 (dec)

Heerenhuys verkocht

De verkoop van het Heerenhuys aan een projectontwikkelaar is een signaal, dat wordt opgepikt. Het zorgt voor onrust bij inwoners van gemeente Katwijk. Niet veel later start het initiatief dat heeft geleid tot de oprichting van de Stichting Vrienden van het Rijn Park. Bekijk hier het originele document: https://drive.google.com/file/d/1uYGwCWSQEDUyDdd4umQSVaOwRtcR7LtZ/view?usp=sharing

2017 (dec)

Heerenhuys verkocht

2017 (aug)

Katwijk wijst op Operatie Steenbreek

Gemeente Katwijk reageert op de slechte score in de groenindex en wijst op de renovatie van het Ridderbos, de bloembakken aan lantaarnpalen en het belang van groene tuintjes achter de woningen. Bekijk hier het originele document: https://drive.google.com/file/d/1fD2_w5sO2Cs9X2hPEyCtqC2cShiJVmM4/view?usp=sharing

2017 (aug)

Katwijk wijst op Operatie Steenbreek

2017 (aug)

Katwijk bij 5 minst groene gemeenten

Uit onderzoek van WUR komt Katwijk als de op 3 na minst groene gemeente van Nederland uit de bus. Er is gekeken naar de opervlakte groen binnen de bebouwde kom van elke gemeente. Bekijk hier het originele document: https://drive.google.com/file/d/1WcYAZ9-UWCh4bbCBf8PQz2x3c8t-Vy8v/view?usp=sharing

2017 (aug)

Katwijk bij 5 minst groene gemeenten

2017 (aug)

(Herziene) Nota Ecologische Verbindingen in de provincie Zuid-Holland

Over ecologische verbindingen, stapstenen, beheertypen en doelsoorten in Zuid-Holland. Het functioneren van de provinciale ecologische verbindingen wordt geëvalueerd. In Nederland wordt gewerkt aan een robuust natuurnetwerk om natuurgebieden beter met elkaar te verbinden. Het doel is dat flora en fauna zich vrij kunnen verplaatsen door het landschap, waardoor zij nieuwe leefgebieden kunnen bereiken of bestaande populaties kunnen versterken. Bekijk hier het originele document: https://drive.google.com/file/d/1WZmOEk9TFU_nqLjEGg1b6UZOwBpS0MIG/view?usp=sharing

2017 (aug)

(Herziene) Nota Ecologische Verbindingen in de provincie Zuid-Holland

2016 (aug)

Archeologisch Onderzoek Hof van Katwijk definitief versie 2-0 compleet

In opdracht van Stichting Marente heeft Vestigia Archeologie & Cultuurhistorie een archeologisch bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek door middel van een verkennend booronderzoek uitgevoerd op het terrein van De Wilbert. Het voornemen bestaat om een herbestemming te vinden voor het rijksmonumentale Herenhuis, nieuwbouw van 72 zorgplaatsen en 109 woningen en het doorexploiteren van een groot aantal zorgplaatsen en het het gebouw De Schakel. Tevens zal pand ’t Sandt met enkele bijgebouwen worden gesloopt. Bekijk hier het originele document: https://drive.google.com/file/d/1D84U1cQ0zidbob--didykksRz4Pbb_9-/view?usp=sharing

2016 (aug)

Archeologisch Onderzoek Hof van Katwijk definitief versie 2-0 compleet

2016 (maa)

Erfgoedverordening Katwijk

Voor een gemeentelijk monument geldt onderhoudsplicht. Het is verboden een gemeentelijk monument door achterstallig onderhoud te laten vervallen. Bekijk hier het originele document: https://drive.google.com/file/d/1U8c1zKWfSZwejUvggjh-TmdIrJSG-0aK/view?usp=sharing

2016 (maa)

Erfgoedverordening Katwijk

2016 (feb)

Visie Romeinen in Katwijk

"De Kwakelwei is één van de drie Romeinse kerngebieden in Katwijk. Waar in de andere twee kerngebieden de nadruk wat meer ligt op doelgroepen als toeristen en passanten, gaat in dit kerngebied de aandacht primair uit naar de bewoners van de hele gemeente Katwijk. Op de locatie van de Kwakelwei, een open gebied dat in de Brede Structuurvisie als stadspark bedoeld staat, kan de eyecatcher worden gecreëerd waarbij aandacht uitgaat naar de totale bewoningsgeschiedenis van de gehele gemeente. Het is bovendien mooi centraal gelegen binnen het grondgebied van de gemeente en niet direct gekoppeld aan één van de dorpskernen." Bekijk hier het originele document: https://drive.google.com/file/d/1GtNUQo_OawsObzPTfOetSlnifshj4yJH/view?usp=sharing

2016 (feb)

Visie Romeinen in Katwijk

2013 (jan)

Bestemmingsplan KATRijn2012 besluitnota

In het bestemmingsplan Katwijk aan de Rijn 2012 is de bestemming voor de Kwakelwei 'agrarisch' en daarbij heeft de gemeenteraad een wijzigingsbevoegdheid bij het college van B&W neergelegd om die bestemming om te zetten naar 'groen' zonder dat daarvoor de goedkeuring van de gemeenteraad is vereist. Bekijk hier het originele document: https://drive.google.com/file/d/1iNRtbCYV5SzqG7n6AODswu40P_Wm2yWu/view?usp=sharing

2013 (jan)

Bestemmingsplan KATRijn2012 besluitnota

2011 (okt)

Stadspark Kwakelwei naar reservebank verwezen

De financiële crisis noopt de gemeenteraad prioriteiten te stellen. Een plan voor verwerving van de Kwakelwei en inrichting als park met daarbij een brugverbinding in het verlengde van De Vliet wordt begroot op € 11 mln. Dat plan wordt voorlopig uitgesteld. Maar verschillende politieke partijen geven het plan niet op en maken er een programmapunt van bij gemeenteraadsverkiezingen. Bekijk hier het originele document: https://drive.google.com/file/d/1dR9UsVv2s1k5xUYh8CYWcsMCO99aM2Ji/view?usp=sharing

2011 (okt)

Stadspark Kwakelwei naar reservebank verwezen

2010 (dec)

Vizier op de rivier

De inrichting van ontmoetingsplekken langs het water heeft prioriteit en daaronder valt: Het realiseren van het stadspark op de Kwakelwei. In 2011 te starten met een onderzoek naar de functionele invulling van de Kwakelwei als stadspark in relatie tot de verbetering van de bereikbaarheid van de Kwakelwei. In vervolg daarop het opstellen van een inrichtingsplan en de realisatie van de herinrichting van de Kwakelwei tot stadspark inclusief de aankoop van de grond van het Hoogheemraadschap van Rijnland. Bekijk hier het originele document: https://drive.google.com/file/d/1BW6nJWI_62SCqgsncpL73fxv3g_UM_HB/view?usp=sharing

2010 (dec)

Vizier op de rivier

2010 (jul)

Landgoedbiotoop

Ter bescherming van historische landgoederen heeft de provincie de Ruimtelijke Visie landgoedbiotopen ingesteld. De landgoedbiotoop Hof van Katwijk en de landgoedbiotoop - blikveld worden beschreven. De gemeente dient hiermee rekening te houden bij het opstellen van het bestemmingsplan. Bij ruimtelijke plannen moet rekening gehouden worden met de instandhouding van de landschappelijke waarden van het landgoed. Bekijk hier het originele document: https://drive.google.com/file/d/1jin6qopMASLZqxBJeKgatxUYZmD9foDG/view?usp=sharing

2010 (jul)

Landgoedbiotoop

2010 (mei)

Conceptverslag Provinciale Hoorzitting Landgoedbiotoop

Overzicht van uiteenlopende inspraakacties bij de instelling van landgoedbiotopen en daarbij ook het standpunt van de eigenaar van het Heerenhuys: Stichting Marente. Er zijn bouwplannen in het Heerenschoolbos. Bekijk hier het originele document: https://drive.google.com/file/d/16HBDER_A0GhfcGrj_DBTBJY8I5fPgat9/view?usp=sharing

2010 (mei)

Conceptverslag Provinciale Hoorzitting Landgoedbiotoop

2010 (feb)

HR regionaal-groenprogramma

Holland Rijnland heeft in het regionaal groenprogramma een groot aantal projecten benoemd, die de groene structuur van de rego moeten versterken. Daaronder ook 'Het Eiland' als stapsteen in de ecologische verbinding die over Middelmors, Eiland, Duinvallei en Nieuw-Valkenburg naar Wassenaar loopt. Bekijk hier het originele document: https://drive.google.com/file/d/11CjPKzGhSvx1waEnsrWRyh5wjyGW1DzY/view?usp=sharing

2010 (feb)

HR regionaal-groenprogramma

2010 (jan)

Visie Groen en Water 2005-2020

Centraal in Katwijk ligt Het Eiland, dat nu ingevuld is met deels woningbouw, deels zorginstelling De Wilbert en deels groen. Voor de toekomst ligt de wens om Het Eiland in te richten als stadspark, voor geheel Katwijk. Met name Rijnsburg kent een hoge bebouwingsdichtheid met weinig open ruimtes. De verwachting is dat een stadspark op Het Eiland "lucht" kan geven. De financiële haalbaarheid wordt niet gezocht door binnen de grenzen van het Eiland te ontwikkelen, maar moet op een hoger schaalniveau worden gezocht. Het Eiland wordt op die manier een collectieve groenblauwe voorziening op een centrale locatie. Bekijk hier het originele document: https://drive.google.com/file/d/1cjDohRT5liZnTsT22-BnbOs03kYdKNMG/view?usp=sharing

2010 (jan)

Visie Groen en Water 2005-2020

2009 (dec)

Brede Structuurvisie / verdiept

In 2010 worden er voor sleutelprojecten als Katwijk langs de Rijn masterplannen opgesteld waarin voor de genoemde projecten en acties een ruimtelijk en functioneel kader wordt uitgewerkt. Eén van die acties is het realiseren van 5 ha stadspark op de Kwakelwei. Ruimtelijk vangt "Katwijk langs de Rijn" het geheel van groenblauwe dragers, waaraan de gehele ruimtelijke ontwikkeling haar identiteit ontleent. Programmatisch is binnen dit sleutelproject inclusief "Het Eiland" de hoofdopgave versterking van de groenblauwe drager en opwaarderen van de historische kernen. Bekijk hier het originele document: https://drive.google.com/file/d/19M3MDlagwvPxyzlgH_zAWvJlaCWct4gG/view?usp=sharing

2009 (dec)

Brede Structuurvisie / verdiept

2009 (apr)

Groenbeleidsplan 2009-2019

Kansen voor versterking van de groene hoofdstructuur in stedelijk gebied: potentiële groene parels zoals Burgemeester de Ridderpark en Duinpark (Salem), De Vliet, Kwakelwei, Blauwe structuur, Oude Rijn en Het Eiland. Katwijk wil de parken versterken. Bekijk hier het originele document:https://drive.google.com/file/d/1PHd-dEsFzSzXucGInHMZH-Vdw-_zSd-w/view?usp=sharing

2009 (apr)

Groenbeleidsplan 2009-2019

2006 (feb)

Groen richtlijn van VROM

Voor het dagelijks gebruik van groen (spelen, luieren en sporten) zijn openbare groengebieden (parken, bossen, natuurgebieden en dagrecreatieve terreinen) binnen een afstand van 500 meter van de woning van belang. Er bestaat geen vastgestelde norm voor de hoeveelheid groen per woning. Wel wordt in de Nota Ruimte een richtgetal van 75 m2 groen per woning genoemd (VROM, 2006). Bekijk hier het originele document: https://drive.google.com/file/d/1CdAUBGWfDVfFNVbScjXCLBFEp3WGEHVl/view?usp=sharing

2006 (feb)

Groen richtlijn van VROM

2006 (jan)

As-Leiden-Katwijk

Katwijkse burgemeester is mede de architect van Kwaliteit langs de Oude Rijn. Een ruimtelijke visie van een stedelijk netwerk met de Oude Rijn als leidraad. Een groenblauw en cultuurhistorisch stramien. Groenblauwe elementen koppelen aan de Oude Rijn. Er doen zich soms onvermoede kansen voor: locaties zijdelinks van de hoofdstructuur, maar wel kansrijk. Zulke kleine pareltjes zijn al op een hoge kwaliteit en kunnen met relatief bescheiden ingrepen een verrassende bijdrage aan de kwaliteit van de As Leiden Katwijk geven. Voorbeelden zijn de waterstructuur, het eilandje Katwijk, de monding van de Oude Rijn en de koppen van de strandwallen. Bekijk hier het originele document: https://drive.google.com/file/d/1y6jnnM1H0RbuzG1cpptpKUgAtaPx8863/view?usp=sharing

2006 (jan)

As-Leiden-Katwijk

1995 (aug)

Beplantingsplan Heerenschoolbos

Voor de geplande nieuwbouw van De Wilbert moeten 482 bomen in het Heerenschoolbos worden gekapt. Dit is geïnventariseerd door Copijn Boomchirurgen, dat ook een voorstel doet voor herbeplanting. In opdracht van de gemeente heeft de ecoloog Mennema onderzoek gedaan naar de ecologische waarde. In vergelijking met andere landgoederen in het gebied rond de Oude Rijn heeft het Heerenschoolbos een grote ecologische waarde. Bekijk hier het originele document: https://drive.google.com/file/d/1wJz5yeCPOwwqyA7HbYv_2xaO5LJlFu_G/view?usp=sharing

1995 (aug)

Beplantingsplan Heerenschoolbos

1994 (maa)

Ontsluiting Kwakelwei

Raadslid Tejo Janssens doet in de krant verslag van de tweestrijd over wegaanleg door het Heerenschoolbos, die nodig is voor de nieuwsbouw van De Wilbert en voor de bouw van de wijk Kwakelwei. De plannen voor nieuwsbouw van De Wilbert waren op dat moment nog niet goedgekeurd.Bekijk hier het originele document: https://drive.google.com/file/d/1Tpitm3jZb1LHqN9GezyplB2SYme8WU4L/view?usp=sharing

1994 (maa)

Ontsluiting Kwakelwei

1994 (jan)

Kansen voor het Heerenschoolbos

Pleidooi voor behoud van het Heerenschoolbos vanwege het unieke karakter en de bijzondere natuurwaarde. De betekenis van het bos wordt onderbouwd met een lange lijst van aanwezige planten en dieren. Deze nota is uitgebracht door een politieke partij en bevat teksten over groenbeleid, die hedentendage nog steeds gebruikt kunnen worden. Bekijk hier het originele document: https://drive.google.com/file/d/1YTEq0yJGfeyzjQV2ykkNlKI89WINEN0L/view?usp=sharing

1994 (jan)

Kansen voor het Heerenschoolbos

1988 (jun)

Nieuwbouw De Wilbert

In gebruikname van nieuwe woonruimte voor 90 cliënten in éénlaags bouw. Dit gebouw werd onlangs gerenoveerd. Bekijk hier het originele document: https://drive.google.com/file/d/1Zyl8MHb-OE862Sn0I8Yftog7mUt8m3d7/view?usp=sharing

1988 (jun)

Nieuwbouw De Wilbert

1946 (dec)

Herstel oorlogsschade Heerenschoolbos

Pater Patritius Mikx, econoom van het Missiecollege Sint Willibrordus krijgt van de Grontmij een voorstel tot beplanting van 2,4 ha houtopstanden achter de gebouwen. De kostenbegroting komt uit op ca. achteneenhalfduizend gulden. Daarbij een subsidieaanvraag voor herbebossing uit 1947, die door Staatsboschbeheer is goedgekeurd. Het beplantingsplan omvat zo'n 10.000 bomen en dat is exclusief struiken, die als vulhout worden genoemd. Men ging uit van een uurloon van f 0,80. Bekijk hier het originele document: https://drive.google.com/file/d/1OYiI8ZBvwX3SXyufd6Hn0j_8TIZBfO0f/view?usp=sharing

1946 (dec)

Herstel oorlogsschade Heerenschoolbos