Tijdens een bijeenkomst met de pers nam wethouder Rien Nagtegaal in De Roskam het eerste exemplaar van het Rijn Park Plan in ontvangst uit handen van onze voorzitter Koos Nijgh. In zijn toespraak zei Koos Nijgh dat het niet gemakkelijk zal worden om een park aan te leggen op de Kwakelwei. En dat er lef en doorzettingsvermogen voor nodig is om het zover te krijgen. Rien Nagtegaal zei dat dit plan perfect past bij het Groenstructuurplan dat de gemeente na de zomer hoopt vast te stellen.
De volledige tekst van de toespraak:
Geachte wethouder Nagtegaal, geachte aanwezigen,Graag bieden wij ons plan aan voor de realisatie van een stadspark op de Kwakelwei in combinatie met het Heerenschoolbos. Zo ontstaat een unieke groene oase met behoud van historie die teruggaat tot 1200. Waardevol voor mens en natuur binnen de bebouwde kom van onze gemeente waar grootschalig groen heel schaars is.Samen met een landschapsarchitect, en een klankbordgroep van deskundige inwoners op persoonlijke titel van de gemeente Katwijk, ondersteund door een aantal sponsoren ter dekking van de ontwerpkosten, is het plan gerealiseerd.

Katwijk heet een dorp te zijn. In toenemende mate krijgt het echter de karaktertrekken van een stad. Dit betekent steeds meer steen in de directe woonomgeving. In de bestaande wijken moeten voor 2040 maar liefst 2.500 woningen worden bijgebouwd. Verdichting van woningbouw leidt onherroepelijk tot een verstedelijkt karakter van die omgeving. Is dat erg? Hoeft niet, we moeten tenslotte voldoende woningen beschikbaar hebben voor onze inwoners. Het betekent echter wel dat er iets tegenover moet staan: investeren in een aangename en gezonde leefomgeving

Een centraal gelegen park in onze gemeente levert daaraan een voor de hand liggende bijdrage. Waarom? Binnen de bouwde kom in Katwijk zijn wij daarmee zeer karig bedeeld. We staan niet voor niks in de top 5 van de meest versteende gemeenten.

Aanleg van grootschalig groen is niet zo makkelijk te realiseren. Temeer indien het grondoppervlak van de gemeente zo’n beetje is volgebouwd. En de druk daarmee door te gaan is groot. Daarmee is geld te verdienen. Maar daar koop je geen welzijn mee. Het vraagt dan ook visie, lef en doorzettingsvermogen om het traditioneel denken van bouwen, bouwen, bouwen te doorbreken. De kans daartoe doet zich maar zelden voor. Immers is de grond eenmaal bebouwd dan is het voor eeuwig voor groen verloren

Wij krijgen regelmatig de vraag hoe we dat dan voor ons zien en hoe dat überhaupt te realiseren is. Die uitdaging zijn we aangegaan. Dit is uitgemond in dit plan voor de realisatie van het park.
Zal het makkelijk zijn? Nee.
Is het toch realistisch? Ja.
Hoe? Via een gezamenlijke aanpak met gemeente en het private initiatief.
Dit betekent er samen in geloven en er voor gaan. Dit betekent dat ook de gemeente visie, lef en doorzettingsvermogen moet durven tonen. Niet blijven hangen in ja-maar-vragen.

Het plan beschrijft hoe het park volgens een basisontwerp kan worden aangelegd op de Kwakelwei voor een bedrag van € 485.000,- . Hierbij is nog geen rekening gehouden met de verwervingskosten van de grond. Het plan biedt daartoe twee opties. De grond wordt aangekocht door de gemeente of de vorm waarbij de grond in eigendom komt van een samenwerkingsvorm van meerdere partijen. Als vervolgstap wordt voorgesteld dat het gemeentebestuur samen met de Vrienden van het Rijn Park deze opties verder onderzoekt en uitwerkt voor nadere besluitvorming. De gemeente dient (ook) op dit onderdeel een stevige positie in te nemen, waarbij de keuze voor Groen door het college een randvoorwaarde is.

Het park zal ongetwijfeld volledig passen in de door de gemeente op dit moment vorm te geven groenstructuur. Het is aan u als wethouder voor groen, om wat ons betreft er voor te zorgen dat met visie, lef en doorzettingsvermogen door de gemeente aan de realisatie van het park wordt gewerkt. Daarmee zult u geschiedenis schrijven en herinnerd worden als de échte groene wethouder van Katwijk.

Deze kans krijgen we maar één keer. Vele generaties na ons zullen u daarvoor dankbaar zijn.
Samen krijgen we het voor elkaar. Wij als Vrienden van het Rijn Park doen mee.