Architectenbureau De Zwarte Hond heeft aan Gemeente Katwijk mogelijkheden aanbevolen voor nieuwbouw van woningen binnen de bestaande kernen. In hun rapport, dat over de Katwijkse Verstedelijkingsopgave gaat, wordt klip en klaar rood getekend in De Kwakelwei en in het Heerenschoolbos. Het bouwen in het groen kan zonder dat hier bestaande woningen voor moeten worden gesloopt. Dit rapport werd op de raadsagenda van 24-09 j.l. geplaatst onder het agendapunt Zienswijze Regionale Omgevingsagenda, een hamerstuk. In het beoogde Rijn Park Katwijk en op het Ambacht zouden 225 woningen gerealiseerd kunnen worden.

Twee weken later sprak de gemeenteraad over de Woonagenda. In dat beleidsdocument worden doelstellingen vastgelegd over hoe Katwijk het tekort aan woningen wil gaan oplossen. Ergens in de bijlagen wordt onder de bouwplannen vermeld, dat de beleidsmakers mogelijkheden zien om op Het Eiland (= Rijn Park + Het Ambacht) het respectabele aantal van 217 woningen te realiseren waarbij op de Kwakelwei en in het Heerenschoolbos vooral appartementen staan geprojecteerd. In een bericht aan de fractievertegenwoordigers hebben De Vrienden van het Rijn Park hen erop attent gemaakt dat bouwen op die plek helemaal niet mogelijk is gezien het feit dat daar een gemeentelijk monument ligt met de daar omheen gevestigde landgoedbiotoop. Bovendien is een dergelijk plan in strijd met het voornemen van de meerderheid van de gemeenteraad om dit gebied groen te houden. Dit is immers bij de behandeling van het Groenbeleidsplan afgelopen zomer uitgebreid aan de orde geweest in de gemeenteraad.

De Vrienden van het Rijn Park willen een constructieve bijdrage leveren aan de planvorming voor het Heerenschoolbos en de Kwakelwei. We willen dat het gebied groen blijft en mooier wordt. Het kan als combinatie één park vormen en een parel van Katwijk worden. Dat gaat niet vanzelf. De steun van zoveel mogelijk inwoners van de gemeente Katwijk kunnen we hierbij goed gebruiken. Meld je ook aan als VRIEND van het Rijn Park. Velen gingen u al voor.