Nadat de Vrienden van het Rijn Park het Rijn Park Plan bij alle gemeenteraadsleden had bezorgd, kwam Van Rhijn Projectontwikkeling met een brief aan de gemeenteraad waarin een visie op de ontwikkeling van de Kwakelwei werd vastgelegd. De Vrienden van het Rijn Park vonden het passend om op deze zienswijze te reageren. Daarom hebben we een brief aan de projectontwikkelaar gestuurd. Een kopie van deze brief is naar de gemeenteraad gegaan. Van Rhijn Projectontwikkeling noemt zijn plan voortaan Kwakelpark.
De volledige tekst van deze brief lees je hieronder:
Geachte heer Van Duijn,

Hartelijk dank dat u de visie van Van Rhijn Projectontwikkeling op de toekomst van de Kwakelwei met ons wilde delen. Bij zorgvuldige bestudering van uw visie constateren wij:
– dat deze visie verder uitgewerkt is dan de vorige versies die u met ons deelde;
– dat uw bedrijf woningbouw in combinatie met groen wil realiseren op de Kwakelwei in aansluiting op het Heerenschoolbos;
– dat onze stichting een groene toekomst zonder woningbouw nastreeft van de Kwakelwei, samen met het Heerenschoolbos;
– dat uw plan om huizen te bouwen op de Kwakelwei niet in overeenstemming te brengen is met de doelstelling van onze stichting, zoals wij ook al bij onze eerste kennismaking hebben uitgelegd;
– dat het bestemmingsplan de bouw van huizen op de Kwakelwei niet toestaat;
– dat u de naam van onze stichting gebruikt bij het presenteren van uw visie.

Dat laatste vinden wij minder gepast en ook verwarrend voor degenen die uw boodschap ontvangen. Wij verzoeken u om zelf een van ons plan onderscheidende naam voor uw project te kiezen, zodat het duidelijker wordt dat het een door u zelfstandig en vanuit uw optiek inwikkelde visie is waarvan wij niet de drager zijn.

Graag maken wij er in deze brief melding van dat de bestaande kas op de Kwakelwei past binnen het huidige bestemmingsplan en dat deze – onder voorwaarden zoals opgenomen in het Rijn Pak Plan – een waardevol element kan zijn voor de indoor groenbeleving en educatie van onze doelgroep: alle inwoners van gemeente Katwijk.
Wij maken er verder geen geheim van, dat deze kas geen essentieel onderdeel is van het ontwerp ‘Rijn Park Plan’ en dat een nieuwe functie van deze kas afhankelijk is van een haalbaarheidsbeoordeling. Dus als het beoogde concept niet haalbaar is, dan wordt de kas gesloopt en de vrijkomende ruimte ingevuld in de stijl van het groenontwerp van het Rijn Park Plan, met behoud van de historische waterlopen.

We hebben uw uitnodiging voor overleg besproken. We stellen vast dat u waarde hecht aan onze inbreng.
Gelet echter op het feit, dat we het Rijn Park Plan recent hebben aangeboden aan het gemeentebestuur en de gemeenteraad, vinden wij het niet gepast om vooruitlopend op de reactie van de gemeente op uw uitnodiging in te gaan. Graag willen wij eerst het college van B en W en de gemeenteraad de gelegenheid geven om het Rijn Park Plan te bestuderen en een pad uit te stippelen waarlangs de ontwikkeling van de Kwakelwei tot uitvoering kan komen.

Met vriendelijke groet, namens het bestuur

Stichting Vrienden van het Rijn Park
w.g.
Dik de Mooij, Secretaris